asparuhovo logo

Новини

В район „Аспарухово“ работи Център за обществена подкрепа, намиращ се на ул. „Мур“ № 2.
Работно време от понеделник до петък от 9:00 ч. до 17:30 ч.
Ръководител - Грациела Иванова
Телефон за връзка 0889 911 788
Центърът предоставя социални и здравни услуги сред силно уязвимите общности на територията на община Варна. Целта му е създаване и прилагане на иновативен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи. Насочен е към повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Услугите, които предоставя са следните:

Социални услуги:

-Консултиране и съдействие на потребителите при необходимост от регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Варна;
-Подаване на заявление за социална помощ от Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Варна;
-Придружаване и оказване на съдействие пред РЗИ- гр. Варна във връзка с уточняване на имунизациите на дете с цел записване и посещаване на училище;
-Оказване на съдействие за избор на училище и подаване на заявление за прием в училище;
-„Училище за бъдещи родители“ - психо-социална помощ, свързана с изграждане на умения за родителстване и базисни социални умения като поддържане на хигиена и ред в дома, бюджетиране, управление на времето и др.;
-Психологическо консултиране за деца и семейства преживели насилие;
-Консултиране на деца с поведенчески проблеми - работа с психолог за насърчаване на детето да изразява чувствата си, да изгражда доверителна връзка със значим възрастен, да развива умения и способности за качествен живот и интеграция;
-Повишаване социалната компетентност на родителите и внасяне на промяна в моделите на възпитание и отношение към детето;
-Консултиране на деца застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства.

Здравна услуги:

-Превенция на здравето и повишаване на информираността за рисковете от различни заразни заболявания;
-Скрининг за обществено-значими заболявания, включително тестване за ХИВ/СПИН, диабет и др.;
-Беседи с младежи за опасностите от заболявания, предавани по полов път, репродуктивното здраве и отговорното родителство;
-Здравна медиация за лицата от уязвимите групи, включително здравно неосигурени и лица, които искат да възстановят здравно-осигурителния си статус;
-Съдействие за избор на личен лекар;
-Консултации със специалист по здравни грижи;
-Помощ при приемане на медикаменти, следене на кръвно налягане, поставяне на превръзки и други дейности.

Уважаеми граждани и гости на район „Аспарухово“,

За втора поредна година каня всички Вас да отбележим тържествено големия християнски празник – Никулден на рибарско пристанище „Карантината“!
Съвместно с Варненска и Великопреславска света митрополия и ВМС ще бъде извършено освещаване и раздаване на Никулденски курбан за здравето на всички рибари, моряци и граждани.

Заповядайте на 6 декември в 11:00 ч. да почетем Светеца, покровител на моретата и на всички, за които морето е съдба!
Специално за празника читалище „Просвета 1927“ ще ни представи кратка музикална програма.

Проявата е организирана от Район „Аспарухово“ и пристанище „Карантината“ с финансовата подкрепа на Община Варна.

 Никулден

Уважаеми граждани, Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването на 07.11 /понеделник/ от 8:00 до 9:00 ч. и от 16:00 до 17:00 ч. на територията на местност „Боровец-север“.

Възнаграждения СИК

Във връзка с изплащането на възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в произвеждането на избори за народни представители на 02.10.2022 г., Ви информираме, че изплащането на възнаграждения ще започне на 12.10.2022 г. в сградата на Район „Аспарухово“ след 13.00 часа в кабинет 102, ет.1.

За получаване на сумите е необходимо да представите:

  1. Удостоверение издадено от РИК;
  2. Лична карта.

Изплащане на възнагражденията ще се осъществява:

Всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1023-8(28)/10.08.2022 Г. Е ЗАБРАНЕНО ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВАРНА.

НА СОБСТВЕНИЦИТЕ СЕ ВРЪЧВА ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ В СРОК ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПТИЦИТЕ, КАТО ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ СЕ СЪСТАВЯ АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ И СЕ НАЛАГА ГЛОБА.

ЗА НАРУШЕНИЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТАЗИ НАРЕДБА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ НАКАЗВАТ С ГЛОБА В РАЗМЕР ОТ 100 (СТО) ДО 500 (ПЕТСТОТИН) ЛЕВА, А ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР ОТ 1 000 (ХИЛЯДА) ДО 5 000 (ПЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА.

ПРИ ПОВТОРНО НАРУШЕНИЕ СЕ НАЛАГА ГЛОБА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В РАЗМЕР ОТ 500 (ПЕТСТОТИН) ДО 1 000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В РАЗМЕР ОТ 5 000 (ПЕТ ХИЛЯДИ) ДО 10 000 (ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА.