asparuhovo logo

ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2019 Г.

Заповед №Файл
Г-148/20.05.2019 г. за ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-50, кв. 65, по плана на 28 м.р., гр. Варна Преглед
Г-147/16.05.2019 г. за ПУП-ПРЗ за І-85, ІІ-86,ІІІ-87, ІV-87, V-88, VІ-89, VІІ-90, VІІІ-91, ІХ-94, Х-34, ХІ-27,28, ХІІ-92,93, ХІІІ-82, ХІV- за трафопост, кв. 5, по плана на м. „Малка чайка“, гр. Варна Преглед
Г-125/25.04.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-5199, кв. 61, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна Преглед
Г-124/25.04.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ І-5194, кв. 61, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна Преглед
Г-123/25.04.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-5024, кв. 9, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна Преглед
Г-122/25.04.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-360, кв. 33 и ул. рег. от о.т.474 до о.т.477, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-121/25.04.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ V-361, кв. 33, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-120/25.04.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-3650, кв. 26, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-119/25.04.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-2540, кв. 4, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-109/27.03.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ I-85, II-86 и III-9533 „за трафопост и озеленяване“, IV-83, V-81, VI-82, кв. 5 и улична регулация ос.т. 18 до ос.т. 22 по плана на зона за отдих “Прибой“, общ. Варна Преглед
Г-108/27.03.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ VІI-3028, кв. 1, УПИ VІ-716, 1890, 3018, 3023, 3025 и УПИ ІХ-569, кв. 2 и ул. рег. от ос.т. 11 до ос.т. 15, по плана на зона за отдих “Прибой“, общ. Варна Преглед
Г-107/27.03.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-2142 „за жил. стр.“ и УПИ ХХV-2142 „за жил. стр.“, кв. 35, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна Преглед
Г-106/27.03.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-266, кв. 20, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна Преглед
Г-105/27.03.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ V-139, кв. 14, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна Преглед
Г-78/14.03.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-4762, кв. 39, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна Преглед
Г-77/14.03.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-3687, кв. 156, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-67/19.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ III-696,697, кв. 10, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-66/19.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за за УПИ ХХІ-1350, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-37/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-5128, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-25/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-3075 и ХХХV-3075, кв. 19, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-26/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-4184, кв. 38, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-27/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-3178, кв. 24, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-28/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-946 и УПИ ХХІ-947, кв. 21, по плана на кв. Галата, гр. Варна Преглед
Заповед Г-29/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-166 „за складово-производствени и административни дейности“ и УПИ ХХІ-166 „за складово-производствени и административни дейности“, кв. 2, по плана на ЮПЗ, гр. Варна Преглед
Заповед Г-32/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3117, ІХ-3118, Х-3119, ХІ-3120, кв. 37, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-33/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ V-67, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-34/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-407, кв. 48, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-35/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-3638, кв. 48, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-36/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4469, кв. 42, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед -37/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-5128, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед

Карта на сайта